Подновяване на железния път Христо Даново – Сопот

Механизирано подновяване на железния път в междугарието Христо Даново – Сопот от км 130+001 до км 144+592 в това число и коловози, продължение на текущия път в гарите Христо Даново и Сопот с обща дължина 14 591 м, съгласно договор №6749/02.04.2020 г., за проектна скорост 120 км/ч.

Възложител: ДП „НКЖИ“

        При спазване на сроковете на договора, „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД успешно изпълни инфраструктурният обект в 2 етапа:

  • Етап I – изготвяне на работен проект по части „Железен път и съоръжения“, „Сигнализация и телекомуникации“ и „Контактна мрежа“
  • Етап II – Изпълнение на съответните видове строително – монтажни работи по модернизация на железопътната линия, съгласно одобрените работни проекти.

При изпълнение на своите договорни задължения, дружеството създаде необходимата организация, обезпечи обекта със специализирана техника за изпълнение на работите. Осигури високо квалифицирани инженерно-технически и изпълнителски състав с практически опит за срочното изграждане на обекта.

            След завършване на обекта е достигната проектна скорост от 120 км/ч.

Удостоверение за добро изпълнение

Scroll to Top