Подновяване на железния път Стражица – Славяново

Механизирано подновяване на железния път в междугарието Стражица – Славяново текущ път № 1 и път № 2 от км 336+000 до 344+404 с обща дължина 16 808 м. 2022 г.

Възложител: ДП „НКЖИ“

При спазване на сроковете на договора, „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД успешно изпълни инфраструктурен обект в 2 етапа:

  • Етап I – изготвяне на работен проект по части „Геодезия“, „Железен път“, „Безнаставов път“, „Контактна мрежа“, „Сигнализация и телекомуникации“, „Шенаж и репераж“, „План за безопасност и здраве при работа“ и „Количествени сметки“
  • Етап II – Изпълнение на съответните видове строително – монтажни работи по път №2 и път №1, съгласно одобрените работни проекти.

При изпълнение на своите договорни задължения, „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД създаде необходимата организация, обезпечи обекта със специализирана техника за изпълнение на работите.

Дружеството осигури високо квалифицирани инженерно-технически и изпълнителски състав с практически опит за срочното изграждане на обекта. 

Удостоверение за добро изпълнение

Scroll to Top