Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сключване на застраховки“, по обособени позиции

№ на електронната преписка: 05852-2020-0001

УИН на преписката в АОП: 05852-2020-0001

Дата на публикуване: 10 март, 2020 12:00 am

Срок за получаване на оферти: 31 март, 2020 4:00 pm

Дата на отваряне на офертите: 1 април, 2020 11:00 am

Вид на процедурата:  Публично състезание за възлагане на обществена поръчка 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сключване на застраховки“, по обособени позиции: Позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“; Позиция № 2 Застраховка „Каско“ на нерелсови превозни средства; Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС“; Позиция №4 Застраховка „Злополука за гости на хотели“; Позиция №5 Застраховка за риска „Трудова злополука“; Позиция №6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по чл.171 и чл.173 от ЗУТ; Позиция №7 Застраховка „Пожар и природни бедствия“ на недвижими имоти, собственост, на ТСВ ЕАД; Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави“; Позиция №9 „Застраховка на релсови превозни средства“ – каско /Уникален № на поръчката в регистъра на АОП: 05852-2020-0001/

Scroll to Top