Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: „Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори и газьол за отопление за потребностите на ТСВ ЕАД“ в две обособени позиции

№ на електронната преписка:

УИН на преписката в АОП: 5852-2019-0001

Дата на публикуване: 18 юли, 2019 12:00 am

Срок за получаване на оферти: 1 август, 2019 4:00 pm

Дата на отваряне на офертите: 5 август, 2019 11:00 am

Вид на процедурата:  Открита 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: „Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори и газьол за отопление за потребностите на ТСВ ЕАД“ в две обособени позиции: Позиция № 1 Доставка на дизелово гориво за извън пътна техника и трактори. Позиция № 2 Доставка на газьол за отопление.

Scroll to Top