Конкурс за избор на застрахователи за сключване на застраховки по групи

№ на електронната преписка: 006

УИН на преписката в АОП: 006

Дата на публикуване: 7 юни, 2022 12:00 am

Срок за получаване на оферти: 24 юни, 2022 4:05 pm

Дата на отваряне на офертите: 27 юни, 2022 11:00 am

Вид на процедурата:  Конкурс на основание чл.29, ал.3 от ППЗПП 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ ПО ГРУПИ: ГРУПА № 1 ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ“ ГРУПА № 2 ЗАСТРАХОВКА „КАСКО“ НА НЕРЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ГРУПА № 3 ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС“ ГРУПА № 4 ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА ГОСТИ НА ХОТЕЛИ“ ГРУПА № 5 ЗАСТРАХОВКА ЗА РИСКА „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА“ ГРУПА № 6 ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО“ ПО ЧЛ.171 И ЧЛ.173 ОТ ЗУТ ГРУПА № 7 ЗАСТРАХОВКА „ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ТСВ ЕАД ГРУПА №8 ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ, ЕКСПЛОАТИРАЩИ ЖП СЪСТАВИ“ ГРУПА № 9 „ЗАСТРАХОВКА НА РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА“ – КАСКО

Scroll to Top