Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сключване на застраховки", по обособени позиции: Позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите"; Позиция № 2 Застраховка „Каско" на нерелсови превозни средства; Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС"; Позиция №4 Застраховка „Злополука за гости на хотели"; Позиция №5 Застраховка за риска „Трудова злополука"; Позиция №6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" по чл.171 и чл.173 от ЗУТ; Позиция №7 Застраховка „Пожар и природни бедствия" на недвижими имоти, собственост, на ТСВ ЕАД; Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави"; Позиция №9 „Застраховка на релсови превозни средства" - каско /Уникален № на поръчката в регистъра на АОП: 05852-2020-0001/

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сключване на застраховки", по обособени позиции: Позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите"; Позиция № 2 Застраховка „Каско" на нерелсови превозни средства; Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС"; Позиция №4 Застраховка „Злополука за гости на хотели"; Позиция №5 Застраховка за риска „Трудова злополука"; Позиция №6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" по чл.171 и чл.173 от ЗУТ; Позиция №7 Застраховка „Пожар и природни бедствия" на недвижими имоти, собственост, на ТСВ ЕАД; Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави"; Позиция №9 „Застраховка на релсови превозни средства" - каско /Уникален № на поръчката в регистъра на АОП: 05852-2020-0001/
Назад

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сключване на застраховки", по обособени позиции: Позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите"; Позиция № 2 Застраховка „Каско" на нерелсови превозни средства; Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС"; Позиция №4 Застраховка „Злополука за гости на хотели"; Позиция №5 Застраховка за риска „Трудова злополука"; Позиция №6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" по чл.171 и чл.173 от ЗУТ; Позиция №7 Застраховка „Пожар и природни бедствия" на недвижими имоти, собственост, на ТСВ ЕАД; Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави"; Позиция №9 „Застраховка на релсови превозни средства" - каско /Уникален № на поръчката в регистъра на АОП: 05852-2020-0001/

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение за откриване на процедурата 10.03.2020 1.61MB
Обявление 10.03.2020 676.02KB
Документация за участие 10.03.2020 416.45KB
еЕЕДОП в .pdf формат 10.03.2020 87.94KB
еЕЕДОП в .xml формат 10.03.2020 152.24KB
Разяснение по чл. 180, ал.1 от ЗОП 12.03.2020 954.09KB
Протокол №1 от работата на комисията 08.04.2020 11.7MB
Протокол №2 от работата на комисията. 19.05.2020 711.1KB
Протокол №3 от работата на комисията 04.06.2020 9.22MB
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения 04.06.2020 971.21KB
Протокол №4 от работата на комисията 29.06.2020 23.15MB
Протокол №5 от работата на комисията 29.06.2020 6.96MB
Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка. 29.06.2020 229.79KB
Договор /за Позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” 04.08.2020 13.2MB
Договор /за Позиция № 2 Застраховка „Каско“ на нерелсови превозни средства 04.08.2020 13.22MB
Договор /за Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС” 04.08.2020 12.14MB
Договор /за Позиция №4 Застраховка „Злополука за гости на хотели 04.08.2020 12.24MB
Договор /за Позиция №5 Застраховка за риска „Трудова злополука” 04.08.2020 12.62MB
Договор /за Позиция №6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 и чл.173 от ЗУТ 04.08.2020 12.96MB
Договор /за Позиция №7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти, собственост, на „ТСВ“ ЕАД 04.08.2020 14.04MB
Договор / за Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави”/; 04.08.2020 11.44MB
Договор /за Позиция №9 „Застраховка на релсови превозни средства” - каско 04.08.2020 12.86MB
Обявление за възложена поръчка. 04.08.2020 859.23KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /Позиция №7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти, собственост, на „ТСВ“ ЕАД; 17.08.2021 2.3MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка / Позиция №6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 и чл.173 от ЗУТ/ 17.08.2021 2.28MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС”/; 19.08.2021 2.29MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /Позиция №4 Застраховка „Злополука за гости на хотели 19.08.2021 2.35MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /Позиция №5 Застраховка за риска „Трудова злополука”/; 23.09.2021 2.23MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка / Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави”/ 23.09.2021 2.36MB