Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, собственост на ТСВ ЕАД”

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, собственост на ТСВ ЕАД”
Назад

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, собственост на ТСВ ЕАД”

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
1. Решение № 2/01.10.2019 год., за откриване на процедурата. 01.10.2019 1MB
2. Обявление. 01.10.2019 3.89MB
3. Документация за участие. 01.10.2019 378.5KB
4. еЕЕДОП на Възложителя в .xml формат. 01.10.2019 148.32KB
5. еЕЕДОП на Възложителя в .pdf формат 01.10.2019 91.57KB
6. Указание на АОП за попълване на еЕЕДОП. 01.10.2019 6.09MB
Протокол №1 от работата на комисията 22.10.2019 6.07MB
1. Протокол №2 от работата на комисията 11.11.2019 304.15KB
2. Съобщение за отваряне на ценови предложения 11.11.2019 38.15KB
Протокол №3 от работата на комисията 21.11.2019 238.43KB
Решение за определяне на изпълнител 21.11.2019 102.14KB
Решение за определяне на изпълнител 17.12.2019 561.68KB
Обявление за възложена поръчка 15.01.2020 260.21KB
Договор 15.01.2020 1.18MB
Обявление за приключване на договор 18.03.2021 4.09MB