ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на работно облекло”

  • Начало
  • Профил на купувача
  • ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на работно облекло”
Назад

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на работно облекло”

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение № 6/13.05.2015 г. 14.05.2015 1.34MB
Покана за участие с приложения 14.05.2015 20.52MB
Решение №10/03.06.2015 г. на Главния директор на ДП ТСВ за определяне на изпълнител на поръчката ; 03.06.2015 561.56KB
Доклад на комисията с приложени протоколи № 1 и № 2 за работата на комисията 03.06.2015 5.57MB
Договор облекло 23.06.2015 6.43MB
Приложение към договор 23.06.2015 5.92MB
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП 26.06.2015 384.33KB
Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП 12.01.2016 347.41KB
Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП 12.01.2016 1.29MB
Информация по редан а чл. 22б, ал.2, т.9 от ЗОП 19.04.2016 361.66KB