Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на финансова услуга на ДП „ Транспортно строителство и възстановяване” за издаване на банкови гаранции с общ лимит до 1 750 000.00 (един милион седемстотин и петдесет хиляди) лева"

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на финансова услуга на ДП „ Транспортно строителство и възстановяване” за издаване на банкови гаранции с общ лимит до 1 750 000.00 (един милион седемстотин и петдесет хиляди) лева"
Назад

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на финансова услуга на ДП „ Транспортно строителство и възстановяване” за издаване на банкови гаранции с общ лимит до 1 750 000.00 (един милион седемстотин и петдесет хиляди) лева"

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение 20 от 07.09.2015 год за откриване на процедурата 08.09.2015 1MB
Обявление 08.09.2015 4.77MB
Документация за участие 08.09.2015 435.5KB
Финансов отчет на ДП ТСВ за 2014 год. 08.09.2015 2.28MB
Протокол №1 от заседанието на комисията 08.10.2015 2.79MB
Съобщение за отваряне на ценова оферта 02.10.2015 578KB
Протокол No2 от заседанието на комисията 16.10.2015 1.97MB
Решение No22 от 16.10.2015 г. за класиране на участниците и избор на изпълнител 16.10.2015 719.53KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 14.11.2018 790.61KB