Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение” – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие”, бл.1, предоставено за ползване и управление на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване”, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1271, кв. „Илиянци”, ул. Кирил Благоев” No 14

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение” – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие”, бл.1, предоставено за ползване и управление на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване”, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1271, кв. „Илиянци”, ул. Кирил Благоев” No 14
Назад

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение” – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие”, бл.1, предоставено за ползване и управление на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване”, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1271, кв. „Илиянци”, ул. Кирил Благоев” No 14

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение за откриване на процедура 12.01.2016 1.38MB
Обвяление 12.01.2016 5.94MB
Документация за участие 12.01.2016 478KB
Разяснение по чл. 29, ал. 2 от ЗОП 25.01.2016 645.72KB
Протокол №1 от заседание на комисията 11.02.2016 7.83MB
Протокол No 2 от заседение на комисията 22.02.2016 2.17MB
Съобщение за отваряне ценовите оферти на участниците 22.02.2016 754.98KB
Протокол No3 от заседание на комисията 29.02.2016 2.28MB
Протокол № 4 от заседание на комисията 11.03.2016 1.95MB
Решение № 2 от 09.03.2016 г. за класиране на участниците и избор на изпълнител 11.03.2016 991.01KB
Договор за изпълнение на поръчка 15.04.2016 11.74MB
Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка 07.07.2016 1.18MB