ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мобилна наземна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и извършване на специализирани услуги, свързани с тази дейност”, за потребностите на ДП ТСВ

  • Начало
  • Профил на купувача
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мобилна наземна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и извършване на специализирани услуги, свързани с тази дейност”, за потребностите на ДП ТСВ
Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мобилна наземна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и извършване на специализирани услуги, свързани с тази дейност”, за потребностите на ДП ТСВ

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Приложение №1 - Пълно описание предмета на поръчката 28.03.2016 25KB
Приложение №2 - Техническа спецификация 28.03.2016 75KB
Приложение №3 - Представяне на участник, образец 28.03.2016 47KB
Приложение №4 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, образец 28.03.2016 33.5KB
Приложение №5 - Списък на електронните съобщителни услуги, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, образец 28.03.2016 33.5KB
Приложение №6 - Декларация за покритие по райони, образец 28.03.2016 55.5KB
Приложение №7 - Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, образец 28.03.2016 35.5KB
Приложение №8 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, образец 28.03.2016 37KB
Приложение №12 - Проект на договор 28.03.2016 44KB
Приложение №12 - Проект на договор 28.03.2016 86KB
Разяснение 29.03.2016 740.15KB
Разяснение 30.03.2016 754.54KB
Протокол от заседанието на комисията 15.04.2016 14.23MB
Договор 09.05.2016 13.56MB
Допълнително споразумение по договор No Д-65-04.05.2016 11.07.2016 766.08KB