Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Доставка на горива за потребностите на ДП ТСВ за срок от 2 /две/ години, в две обособени позиции: -Позиция No 1 "Доставка на гориво за дизелови двигатели и газьол за отопление" -Позиция No 2 "Зареждане на горива, чрез кредитни карти за безналично плащане за автомобилите, собственост на ДП ТСВ" Уникален No на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Доставка на горива за потребностите на ДП ТСВ за срок от 2 /две/ години, в две обособени позиции: -Позиция No 1 "Доставка на гориво за дизелови двигатели и газьол за отопление" -Позиция No 2 "Зареждане на горива, чрез кредитни карти за безналично плащане за автомобилите, собственост на ДП ТСВ" Уникален No на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки
Назад

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Доставка на горива за потребностите на ДП ТСВ за срок от 2 /две/ години, в две обособени позиции: -Позиция No 1 "Доставка на гориво за дизелови двигатели и газьол за отопление" -Позиция No 2 "Зареждане на горива, чрез кредитни карти за безналично плащане за автомобилите, собственост на ДП ТСВ" Уникален No на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Обявление от 05.08.2016 г. 08.08.2016 6.19MB
Документaция за участие. 08.08.2016 690KB
Стандартен образец ЕЕДОП 08.08.2016 204KB
Разяснение по чл. 33, ал.2 от ЗОП 19.08.2016 1.16MB
Разяснение по чл.33, ал.2 от ЗОП 25.08.2016 852.8KB
Протокол №1 от работата на комисията 11.10.2016 7.84MB
Протокол №2 от работата на комисията 11.10.2016 7.47MB
Протокол № 3 от работата на комисията 28.11.2016 10.56MB
Доклад с резултатите от работата на комисията 28.11.2016 17.04MB
Решение №10/28.11.2016 год. за прекратяване на процедурата 28.11.2016 2.73MB
Обявление за възлагане на поръчка 16.12.2016 4.99MB