ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: Сключване на застраховки по обособени позиции: -Позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”; -Позиция № 2 Застраховка „Каско” на нерелсови превозни средства; -Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС”; -Позиция № 4 Застраховка „Злополука гости на хотели”; -Позиция № 5 Застраховка за риска „Трудова злополука”; -Позиция № 6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 и чл.173 от ЗУТ; -Позиция № 7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ; -Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави”; -Позиция № 9 „Застраховка на релсови превозни средства” - каско

  • Начало
  • Профил на купувача
  • ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: Сключване на застраховки по обособени позиции: -Позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”; -Позиция № 2 Застраховка „Каско” на нерелсови превозни средства; -Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС”; -Позиция № 4 Застраховка „Злополука гости на хотели”; -Позиция № 5 Застраховка за риска „Трудова злополука”; -Позиция № 6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 и чл.173 от ЗУТ; -Позиция № 7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ; -Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави”; -Позиция № 9 „Застраховка на релсови превозни средства” - каско
Назад

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: Сключване на застраховки по обособени позиции: -Позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”; -Позиция № 2 Застраховка „Каско” на нерелсови превозни средства; -Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС”; -Позиция № 4 Застраховка „Злополука гости на хотели”; -Позиция № 5 Застраховка за риска „Трудова злополука”; -Позиция № 6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 и чл.173 от ЗУТ; -Позиция № 7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ; -Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави”; -Позиция № 9 „Застраховка на релсови превозни средства” - каско

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение № 6/23.08.2016 год., за откриване на процедурата 18.03.2019 1.46MB
Обявление от 23.08.2016 год 23.08.2016 11.48MB
Документация за участие 23.08.2016 3.95MB
Стандартен образец на ЕЕДОП 23.08.2016 620.27KB
Разяснение по чл.180, ал.1 от ЗОП 25.08.2016 620.27KB
Разяснение по чл.180, ал.1 от ЗОП 25.08.2016 550.34KB
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, по чл.16, ал.2 от ППЗОП 01.09.2016 2.34MB
Разяснение по чл.180, ал.1 от ЗОП 02.09.2016 577.94KB
Протокол №1 от работата на комисията 04.10.2016 5.85MB
Протокол № 2 от работата на комисията 25.10.2016 10.22MB
Протокол No 3 от работата на комисията [ 31.10.2016 14.66MB
Протокол № 4 за работата на комисията 17.11.2016 4.17MB
Протокол № 5 от работата на комисията 30.11.2016 4.52MB
Съобщение за отваряне пликовете с ценовите параметри на участниците 30.11.2016 2.91MB
Протокол № 6 от работата на комисията 09.12.2016 6.34MB
Протокол № 7 от работата на комисията 22.12.2016 10.11MB
Решение № 13 от 23.12.2016 год. за класиране на участниците и определяне на изпълнители 23.12.2016 1.69MB
Договор /Позиция №2 Застраховка „Каско” на нерелсови превозни средства/; 06.02.2017 4.34MB
Договор /Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС”/ ;[ 06.02.2017 4.26MB
Договор /Позиция №4 Застраховка „Злополука гости на хотели”/;[ 06.02.2017 4.35MB
Договор /Позиция № 5 Застраховка за риска „Трудова злополука”/ ;[ 06.02.2017 4.41MB
Договор /Позиция №6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 и чл.173 от ЗУТ/; 06.02.2017 4.62MB
Договор /Позиция №7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ/;[ 06.02.2017 4.62MB
Договор / Позиция №9 „Застраховка на релсови превозни средства” - каско.[ 06.02.2017 4.31MB
Обявление за възлагане на поръчка 06.02.2017 10.85MB
Обявление за приключване на договор /позиция №6, Застраховка 22.02.2019 1.01MB
Обявление за приключване на договор /позиция №9 22.02.2019 1MB
Обявление за приключване на договор /позиция №5 Застраховка на риска 11.03.2019 1.1MB
Обявление за приключване на договор позиция №7 Застраховка 12.03.2019 1.04MB
Обявление за приключване на договор / Позиция №4 Застраховка 18.03.2019 1.06MB
Обявление за приключване на договор (Позиция № 3 Застраховка 10.05.2019 1019.17KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /Позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”; 18.03.2020 80.04KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /Позиция №2 Застраховка „Каско” на нерелсови превозни средства. 18.03.2020 78.96KB