ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства, по обособени позиции: -Позиция №1 Доставка на работно облекло Позиция №2 Доставка на работни обувки -Позиция №3 Доставка на лични предпазни средства

  • Начало
  • Профил на купувача
  • ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства, по обособени позиции: -Позиция №1 Доставка на работно облекло Позиция №2 Доставка на работни обувки -Позиция №3 Доставка на лични предпазни средства
Назад

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства, по обособени позиции: -Позиция №1 Доставка на работно облекло Позиция №2 Доставка на работни обувки -Позиция №3 Доставка на лични предпазни средства

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение № 12/01.12.2016 год., за откриване на процедурата 01.12.2016 1.26MB
Обявление 01.12.2016 6.03MB
Документация за участие 01.12.2016 2.42MB
Стандартен образец на ЕЕДОП 01.12.2016 565.05KB
Разяснение по чл. 180, ал. 1 от ЗОП 09.12.2016 719.1KB
Протокол № 1 за работата на комисията 24.01.2017 2.09MB
Протокол № 2 за работата на комисията 24.01.2017 3.23MB
Протокол № 3 от работата на комисията 24.01.2017 6.66MB
Съобщение за отваряне на ценово предложение 24.01.2017 426.42KB
Протокол №4 за работата на комисията 08.03.2017 2.08MB
Решение №4 за определяне на изпълнител и прекратяване на процедурата 08.03.2017 1.77MB
Договор /Обособена позиция №2 „Доставка на работни обувки/ . 31.03.2017 5.01MB
Приложение към договор 31.03.2017 5.52MB
Обявление за възлагане на поръчка 31.03.2017 5.21MB
Обявление за приключен договор 13.11.2019 64.98KB