ОБЯВА за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на работно облекло“

  • Начало
  • Профил на купувача
  • ОБЯВА за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на работно облекло“
Назад

ОБЯВА за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на работно облекло“

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Информация за публикувана обява в профила на купувача 21.06.2017 804.96KB
Техническа спецификация - Приложение №1 21.06.2017 99KB
Списък на доставките, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата - Приложение №3 21.06.2017 38.5KB
Предложение за изпълнение на поръчката -Приложение №2 21.06.2017 47.5KB
Декларация за срок на валидност на оферта - Приложение №4 21.06.2017 26KB
Декларация за съгласие с проекта на договор - Приложение №5 21.06.2017 26KB
Декларация по чл.97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП - Приложение №6 21.06.2017 27KB
Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП - Приложение №7 21.06.2017 27KB
Декларация - Приложение №8 21.06.2017 30.5KB
Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване - Приложение №9 21.06.2017 27.5KB
Декларация във връзка с използване капацитета на трети лица и или подизпълнители - Приложение №10 21.06.2017 29.5KB
Декларация за съгласие подизпълнител- трети лица - Приложение №11 21.06.2017 37KB
Проект на договор - Приложение №12 21.06.2017 131.5KB
Ценово предложение образец - Приложение №13 21.06.2017 72.5KB
Разпределение по крайни получатели - Приложение №1 към проект на договор 21.06.2017 771KB
Протокол № 1 от работата на комисията 23.08.2017 6.06MB
Протокол № 2 от работата на комисията 23.08.2017 2.11MB
Договор 26.09.2017 11.49MB
Обява 21.06.2017 3.32MB