Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ, присъединени към ниво ниско напрежение“, по обособени позиции: -Позиция №1 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ на територията на ТСВ – Поделение София; -Позиция №2 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ на територията на ТСВ – Поделение Пловдив; -Позиция №3 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ на територията на ТСВ – Поделение Варна; -Позиция №4 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ на територията на ТСВ – Поделение Горна Оряховица; -Позиция №5 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обект – хотел „Лозенец“, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ; -Позиция №6 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обект – хотел „Копривки“, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ; -Позиция №7 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обект – хотел „Дряново“, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ; -Позиция №8 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обект – хотел „Роса“, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ.

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ, присъединени към ниво ниско напрежение“, по обособени позиции: -Позиция №1 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ на територията на ТСВ – Поделение София; -Позиция №2 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ на територията на ТСВ – Поделение Пловдив; -Позиция №3 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ на територията на ТСВ – Поделение Варна; -Позиция №4 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ на територията на ТСВ – Поделение Горна Оряховица; -Позиция №5 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обект – хотел „Лозенец“, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ; -Позиция №6 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обект – хотел „Копривки“, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ; -Позиция №7 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обект – хотел „Дряново“, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ; -Позиция №8 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обект – хотел „Роса“, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ.
Назад

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ, присъединени към ниво ниско напрежение“, по обособени позиции: -Позиция №1 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ на територията на ТСВ – Поделение София; -Позиция №2 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ на територията на ТСВ – Поделение Пловдив; -Позиция №3 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ на територията на ТСВ – Поделение Варна; -Позиция №4 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ на територията на ТСВ – Поделение Горна Оряховица; -Позиция №5 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обект – хотел „Лозенец“, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ; -Позиция №6 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обект – хотел „Копривки“, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ; -Позиция №7 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обект – хотел „Дряново“, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ; -Позиция №8 Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, за ниско напрежение, за обект – хотел „Роса“, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ.

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение № 11/20.07.2017 год. за откриване на процедурата. 24.07.2017 1.85MB
Обявление 24.07.2017 800.83KB
Документация за участие 24.07.2017 1007.5KB
Стандартен образец на ЕЕДОП 24.07.2017 235KB
Протокол №1 от работата на комисията 31.08.2017 1.53MB
Протокол №1 от работата на комисията 19.09.2017 800.83KB
Протокол №2 от работата на комисията 03.11.2017 4.74MB
Протокол №3 от работата на комисията 03.11.2017 3.24MB
Доклад от работата на комисията 03.11.2017 11.73MB
Решение №15/02.11.2017 г., за прекратяване на процедура 03.11.2017 1.76MB
Обявление за възлагане на поръчка 23.11.2017 8.97MB