ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ТСВ ЕАД

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на смазочни материали – масла, греси и спирачни течности за потребностите на ТСВ ЕАД”.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на смазочни материали – масла,…

Отваряне

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти и райони на ТСВ ЕАД“ /Уникален № на поръчката в регистъра на АОП: 05852-2020-0002/

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и…

Отваряне
Scroll to Top