Новини

ТСВ ЕАД ПРИКЛЮЧИ РАБОТА НА ОБЕКТ В МЕЖДУГАРИЕТО СТРАЖИЦА-СЛАВЯНОВО

 

„Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД (ТСВ ЕАД) приключи работа по механизирано подновяване на железния път в междугарието Стражица-Славяново - текущ път № 1 и № 2 от км 336+000 до 344+404, с обща дължина 16 808 м двоен електрифициран железен път.

Необходимостта от ремонт е обусловен от влошеното техническо състояние, горното строене на железния път, инженерните съоръжения и контактната мрежа в отсечката.

Дългогодишната интензивна експлоатация и влиянието на метеорологичните условия пряко влошават параметрите на железния път, поради което скоростта на движение на влаковете е ограничена до 65 км/ч, при проектна скорост 80 км/ч.

Последният подобен мащабен ремонт е извършен през 1991 година.

Специалистите на ТСВ ЕАД от клоновете Горна Оряховица и Варна, работиха по възстановяването нормалната експлоатация в междугарието Стражица — Славяново и извършиха редица строително-монтажни работи, като: механизирано подновяване на релсо-траверсовата скара, механизирано почистване на баластовата призма, изграждане на нови водоотводни съоръжения, почистване и възстановяване на отводнителните съоръжения, стълбовната линия и съоръженията на контактната мрежа, фугиране и облицовка на съществуващите подпорни каменни стени, както и основен ремонт на пероните за пътници на спирка Горица.

Основните строително-монтажни работи се изпълниха в условията на пълно прекъсване на влаковото движение и електрозахранването на контактната мрежа.

ТСВ ЕАД предаде обекта на възложителя - НК „Железопътна инфраструктура“ в срок, през месец май 2022 г.