Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на смазочни материали – масла, греси и спирачни течности за потребностите на ТСВ ЕАД”.

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на смазочни материали – масла, греси и спирачни течности за потребностите на ТСВ ЕАД”.
Назад

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на смазочни материали – масла, греси и спирачни течности за потребностите на ТСВ ЕАД”.

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение за откриване на процедурата; 23.03.2020 70.43KB
Обявление 23.03.2020 271.62KB
Документация за участие 23.03.2020 138.17KB
еЕЕДОП в .pdf формат 23.03.2020 88.98KB
еЕЕДОП в .xml формат 23.03.2020 140.11KB
Разяснение по чл.180, ал.1 от ЗОП 24.04.2020 1.61MB
Протокол №1 от работата на комисията. 08.05.2020 10.89MB
Протокол №2 от работата на комисията 26.05.2020 473.63KB
Съобщение за отваряне на ценови предложения 01.06.2020 68.16KB
Протокол №3 от работата на комисията 10.06.2020 6.39MB
Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка 10.06.2020 1.25MB
Договор 17.07.2020 9.66MB
Обявление за възложена поръчка 17.07.2020 9.61MB