Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на смазочни материали – масла, греси и спирачни течности за потребностите на ТСВ ЕАД”.

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на смазочни материали – масла, греси и спирачни течности за потребностите на ТСВ ЕАД”.
Назад

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на смазочни материали – масла, греси и спирачни течности за потребностите на ТСВ ЕАД”.

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение за откриване на процедурата; 23.03.2020 70.43KB
Обявление 23.03.2020 271.62KB
Документация за участие 23.03.2020 138.17KB
еЕЕДОП в .pdf формат 23.03.2020 88.98KB
еЕЕДОП в .xml формат 23.03.2020 140.11KB
Разяснение по чл.180, ал.1 от ЗОП 24.04.2020 1.61MB
Протокол №1 от работата на комисията. 08.05.2020 10.89MB
Протокол №2 от работата на комисията 26.05.2020 473.63KB
Съобщение за отваряне на ценови предложения 01.06.2020 68.16KB
Протокол №3 от работата на комисията 10.06.2020 6.39MB
Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка 10.06.2020 1.25MB
Договор 17.07.2020 9.66MB
Обявление за възложена поръчка 17.07.2020 9.61MB
Обявление за приключване на договор на обществена поръчка. 12.08.2021 1.87MB