Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, собственост на ТСВ ЕАД”

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, собственост на ТСВ ЕАД”
Назад

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, собственост на ТСВ ЕАД”

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
1. Решение № 2/01.10.2019 год., за откриване на процедурата. 01.10.2019 1MB
2. Обявление. 01.10.2019 3.89MB
3. Документация за участие. 01.10.2019 378.5KB
4. еЕЕДОП на Възложителя в .xml формат. 01.10.2019 148.32KB
5. еЕЕДОП на Възложителя в .pdf формат 01.10.2019 91.57KB
6. Указание на АОП за попълване на еЕЕДОП. 01.10.2019 6.09MB
Протокол №1 от работата на комисията 22.10.2019 6.07MB
1. Протокол №2 от работата на комисията 11.11.2019 304.15KB
2. Съобщение за отваряне на ценови предложения 11.11.2019 38.15KB
Протокол №3 от работата на комисията 21.11.2019 238.43KB
Решение за определяне на изпълнител 21.11.2019 102.14KB
Решение за определяне на изпълнител 17.12.2019 561.68KB
Обявление за възложена поръчка 15.01.2020 260.21KB
Договор 15.01.2020 1.18MB