ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение” – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, предоставено за ползване и управление на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване”, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1271, кв. „Илиянци”, ул. „Кирил Благоев” №14.

  • Начало
  • Профил на купувача
  • ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение” – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, предоставено за ползване и управление на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване”, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1271, кв. „Илиянци”, ул. „Кирил Благоев” №14.
Назад

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение” – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, предоставено за ползване и управление на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване”, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1271, кв. „Илиянци”, ул. „Кирил Благоев” №14.

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение 07.11.2014 63.25KB
Обявление, вписано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 07.11.2014 115.79KB
Документация за участие 07.11.2014 469KB
Разяснение по документацията за участие, на основание чл.29, ал.2 от ЗОП 20.11.2014 2.8MB
Решение за промяна №19/20.11.2014 год., вписано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под ID № 634364 на 20.11.2014 год. 21.11.2014 84.04KB
Променена документация за участие в процедурата 21.11.2014 471KB
Разяснение подокументацията за участие, на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП 26.11.2014 695KB
Разяснение по документацията за участие, на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП 28.11.2014 639.5KB
Протокол № 1 от заседание на комисията 10.12.2014 7.11MB
Протокол № 2 от заседание на комисията 08.01.2015 84.04KB
Съобщение на комисията за разглеждане, оценка и класиране 08.01.2015 458.05KB
Протокол № 3 от заседание на комисията 19.01.2015 1.59MB
Решение №1/19.01.2015 г. - обявяване класиране и избор на изпълнител 19.01.2015 792.58KB
Договор Д-10/10.02.2015 г. 12.02.2015 6.92MB
Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 22.04.2015 387.82KB
Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 29.05.2015 385.17KB
Информация по реда на чл. 22б, ал. 2 ,т. 14 от ЗОП 18.06.2015 383.77KB
Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 31.07.2015 416.64KB
Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП 15.09.2015 431.99KB
Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 15.09.2015 447.29KB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП 13.10.2015 410.44KB
Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП 11.01.2016 430.36KB
Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП 09.02.2016 439.33KB
Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП 29.02.2016 420.73KB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП 18.03.2016 447.84KB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП 10.05.2016 464.84KB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП 10.05.2016 1.5MB