ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Ремонт на санитарни помещения и хотелски стаи в хотел „Копривки”

  • Начало
  • Профил на купувача
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Ремонт на санитарни помещения и хотелски стаи в хотел „Копривки”
Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Ремонт на санитарни помещения и хотелски стаи в хотел „Копривки”

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Публична покана; 03.01.2019 6.51MB
Техническо задание /Количествена сметка/ – Приложение № 1; 03.01.2019 55KB
Списък на строителството еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата – Приложение № 2 ; 03.01.2019 36KB
Списък на техническите лица от екипа, пряко ангажиран с изпълнението на поръчката, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството, образец – Приложение № 3; 03.01.2019 36.5KB
Декларация по образец, за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години (2012 г., 2013 г. и 2014 г.) – Приложение № 4; 03.01.2019 33.5KB
Декларация за гаранционен срок, по образец – Приложение № 5; 03.01.2019 25.5KB
Декларация по образец, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - Приложение № 6; 03.01.2019 27.5KB
Декларация за запознаване с особеностите на обекта (образец) – Приложение № 7; 03.01.2019 26.5KB
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Приложение № 9; 03.01.2019 29KB
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 10; 03.01.2019 30KB
Техническо предложение – образец – Приложение № 11; 03.01.2019 32.5KB
Ценово предложение, образец - Приложение №12; 03.01.2019 248KB
Информация за елементите на ценообразуването (образец) – Приложение № 12а; 03.01.2019 26KB
Проект на договор – Приложение № 13; 03.01.2019 87.5KB
Заявка за оглед (образец) – Приложение № 14. 03.01.2019 26.5KB
Протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите в процедура за обществена поръчка с предмет”Ремонт на санитарни помещения и хотелски стаи в хотел „Копривки” 03.01.2019 3.4MB
Договор за ремонт в хотел Копривки. 03.01.2019 13.84MB
Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП (аванс) 03.01.2019 369.48KB
Информация по реда на чл. 22б, ал,2, т.14 от ЗОП (разплащане) 03.01.2019 365.75KB