ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Ремонт на тежка железопътна механизация, пътеполагащи кранове УК 25/18 и моторни платформи МПД, собственост на ДП ТСВ, по обособени позиции: -ПОЗИЦИЯ № 1. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 8 БРОЯ ПЪТЕПОЛАГАЩИ КРАНОВЕ УК 25/18; -ПОЗИЦИЯ № 2. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 8 БРОЯ МОТОРНИ ПЛАТФОРМИ МПД”

  • Начало
  • Профил на купувача
  • ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Ремонт на тежка железопътна механизация, пътеполагащи кранове УК 25/18 и моторни платформи МПД, собственост на ДП ТСВ, по обособени позиции: -ПОЗИЦИЯ № 1. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 8 БРОЯ ПЪТЕПОЛАГАЩИ КРАНОВЕ УК 25/18; -ПОЗИЦИЯ № 2. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 8 БРОЯ МОТОРНИ ПЛАТФОРМИ МПД”
Назад

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Ремонт на тежка железопътна механизация, пътеполагащи кранове УК 25/18 и моторни платформи МПД, собственост на ДП ТСВ, по обособени позиции: -ПОЗИЦИЯ № 1. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 8 БРОЯ ПЪТЕПОЛАГАЩИ КРАНОВЕ УК 25/18; -ПОЗИЦИЯ № 2. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 8 БРОЯ МОТОРНИ ПЛАТФОРМИ МПД”

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение за откриване на процедурата 18.06.2015 3.74MB
Обявление; 18.06.2015 7.74MB
Документация 18.06.2015 1.74MB
Разяснение по документацията за участие, на основание чл.29, ал.2 от ЗОП 03.07.2015 1.05MB
Разяснение по документацията за участие, на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП 14.07.2015 1.35MB
Протокол №1 за работата на комисията за оценка и класиране на офертите 10.08.2015 3.52MB
Протокол №2 за работата на комисията за оценка и класиране на офертите 28.09.2015 3.76MB
Съобщение за отваряне на плик №3 28.09.2015 1021.55KB
Протокол № 3 от 01.10.2015 год. на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в процедурата 12.10.2015 2.09MB
Протокол No 4 от 28.10.2015г. на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в процедурата 02.11.2015 2.21MB
Решение No23 / 30.10.2015г. за определяне на изпълнител 02.11.2015 1.19MB
Договор No36 от 29.02.2016 за ремонт на МПД 29.02.2016 3.51MB
Договор No37 от 29.02.2016 за ремонт на УК 29.02.2016 3.9MB
Обявление за възложена поръчка 29.02.2016 688.34KB
Информациа по реда на чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП 29.03.2016 436.17KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /Позиция № 1.Основен ремонт на 8 /осем/ броя пътеполагащи кранове УК 25/18/ 16.03.2020 73.25KB
Oбявление за приключване на договор за обществена поръчка /Позиция № 2. Основен ремонт на 8/осем/ броя моторни платформи МПД”/ 16.03.2020 74.93KB