ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ -ПОЗИЗИЯ № 1 ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ -ПОЗИЦИЯ № 2 ЗАСТРАХОВКА „КАСКО” НА НЕРЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА -ПОЗИЦИЯ № 3 ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС” -ПОЗИЦИЯ № 4 ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА ГОСТИ НА ХОТЕЛИ” -ПОЗИЦИЯ № 5 ЗАСТРАХОВКА ЗА РИСКА „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА” -ПОЗИЦИЯ № 6 ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В -ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО” ПО ЧЛ.171 И ЧЛ.173 ОТ ЗУТ ПОЗИЦИЯ № 7 ЗАСТРАХОВКА „ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ” НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДП ТСВ -ПОЗИЦИЯ № 8 ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ, ЕКСПЛОАТИРАЩИ ЖП СЪСТАВИ” -ПОЗИЦИЯ № 9 „ЗАСТРАХОВКА НА РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА” - КАСКО

  • Начало
  • Профил на купувача
  • ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ -ПОЗИЗИЯ № 1 ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ -ПОЗИЦИЯ № 2 ЗАСТРАХОВКА „КАСКО” НА НЕРЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА -ПОЗИЦИЯ № 3 ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС” -ПОЗИЦИЯ № 4 ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА ГОСТИ НА ХОТЕЛИ” -ПОЗИЦИЯ № 5 ЗАСТРАХОВКА ЗА РИСКА „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА” -ПОЗИЦИЯ № 6 ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В -ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО” ПО ЧЛ.171 И ЧЛ.173 ОТ ЗУТ ПОЗИЦИЯ № 7 ЗАСТРАХОВКА „ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ” НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДП ТСВ -ПОЗИЦИЯ № 8 ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ, ЕКСПЛОАТИРАЩИ ЖП СЪСТАВИ” -ПОЗИЦИЯ № 9 „ЗАСТРАХОВКА НА РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА” - КАСКО
Назад

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ -ПОЗИЗИЯ № 1 ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ -ПОЗИЦИЯ № 2 ЗАСТРАХОВКА „КАСКО” НА НЕРЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА -ПОЗИЦИЯ № 3 ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС” -ПОЗИЦИЯ № 4 ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА ГОСТИ НА ХОТЕЛИ” -ПОЗИЦИЯ № 5 ЗАСТРАХОВКА ЗА РИСКА „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА” -ПОЗИЦИЯ № 6 ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В -ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО” ПО ЧЛ.171 И ЧЛ.173 ОТ ЗУТ ПОЗИЦИЯ № 7 ЗАСТРАХОВКА „ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ” НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДП ТСВ -ПОЗИЦИЯ № 8 ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ, ЕКСПЛОАТИРАЩИ ЖП СЪСТАВИ” -ПОЗИЦИЯ № 9 „ЗАСТРАХОВКА НА РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА” - КАСКО

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение №3/17.03.2015 г. за откриване на процедурата; 18.03.2015 1.37MB
Обявление от 17.03.2015 г. от АОП под №654706; 18.03.2015 8.73MB
Документация за участие. 18.03.2015 4.06MB
Утвърден протокол №1 от работата на комисията. 04.05.2015 14.26MB
Протокол номер 2 от работата на комисията 01.06.2015 14.56MB
Съобщение за отваряне на цени 01.06.2015 584.68KB
Протокол №3 от работата на комисията 03.07.2015 8.81MB
Протокол №4 от работата на комисията 03.07.2015 1.89MB
Протокол №5 от работата на комисията 03.07.2015 2.58MB
Решение №13 от 03.07.2015 год. за класиране на участниците и определяне на изпълнител . 03.07.2015 2.83MB
Договор с приложения, рег. № Д-104 от 28.07.2015 г. за „Застраховка на релсови превозни средства” - каско 29.07.2015 5.53MB
Договор с приложения, рег.№ Д-105 от 28.07.2015 г. за застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави” 29.07.2015 8.83MB
Договор с приложения рег. № Д-109/03.08.2015 г. за застраховка за риска 05.08.2015 7.64MB
Договор с приложения рег. № Д-110/03.08.2015 г. за застраховка 05.08.2015 8.99MB
Договор с приложения рег. № Д-111/03.08.2015 г. за застраховка 05.08.2015 21.05MB
Договор с приложения рег. № Д-112/03.08.2015 г. за застраховка 05.08.2015 6.51MB
Договор с приложения рег. № Д-113/03.08.2015 год. за застраховка 05.08.2015 8.05MB
Договор с приложения рег. № Д-114/03.08.2015 г. за застраховка 05.08.2015 10.86MB
Договор с приложения рег. № Д-115/03.08.2015 г. за застраховка 05.08.2015 5.55MB
Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 16.09.2015 1.25MB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП /За позиция №8 Застраховка „ Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави”/ 22.08.2016 513.75KB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП /За позиция №8 Застраховка „ Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави”/ 22.08.2016 1.39MB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП /За позиция №9 „Застраховка на релсови превозни средства”и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и каско / 22.08.2016 528.9KB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП / За позиция №9 „Застраховка на релсови превозни средства” - каско / 22.08.2016 1.39MB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП /За позиция №6 26.09.2016 1MB
Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП /За позиция №7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти, публична държавна собственост и имоти частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ/ 10.10.2016 1.49MB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП /За Позиция №4 Застраховка „ Злополука гости на хотели”/ 11.10.2016 1.49MB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП /За Позиция №5 Застраховка за риска „Трудова злополука”/ 27.10.2016 1.06MB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП 05.12.2016 1.32MB
Информация по реда на чл. 22б ,ал. 2, т.15 от ЗОП /За позиция № 1 25.01.2017 1.17MB
Информация по реда на чл. 22б ,ал. 2, т.15 от ЗОП /За позиция № 2 Застраховка Каско на нерелсови превозни средства 25.01.2017 1.21MB