ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мобилна наземна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и извършване на специализирани услуги, свързани с тази дейност”, за потребностите на ДП ТСВ

  • Начало
  • Профил на купувача
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мобилна наземна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и извършване на специализирани услуги, свързани с тази дейност”, за потребностите на ДП ТСВ
Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мобилна наземна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и извършване на специализирани услуги, свързани с тази дейност”, за потребностите на ДП ТСВ

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Приложение №1 -Пълно описание предмета на поръчката 22.03.2016 521.51KB
Приложение №2 -Техническа спецификация 22.03.2016 3.17MB
Приложение №3 -Представяне на участник, образец 22.03.2016 1.46MB
Приложение №4 -Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, образец 22.03.2016 631.05KB
Приложение №5 -Списък на електронните съобщителни услуги, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, нобразец 22.03.2016 539.37KB
Приложенише №6 -Декларация за покритие по райони, образец 22.03.2016 1.14MB
Приложение №7 -Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, образец 22.03.2016 563.69KB
Приложение №8 -Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, образец 22.03.2016 535.21KB
Приложение №11 -Ценово предложение, образец 22.03.2016 1.13MB
Приложение №12 -Проект на договор 22.03.2016 6.04MB
Съобщение за оттегляне на публичната покана 25.03.2016 656.66KB