Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение- общежитие с адрес: 1271, гр. София, кв. Илиянци, ул. „Военно общежитие“ бл. 1, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение- общежитие с адрес: 1271, гр. София, кв. Илиянци, ул. „Военно общежитие“ бл. 1, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ
Назад

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение- общежитие с адрес: 1271, гр. София, кв. Илиянци, ул. „Военно общежитие“ бл. 1, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решения №12/27.07.2017 год. за откриване на процедурата 27.07.2017 1.11MB
Обявление 27.07.2017 4.88MB
Документация за участие 27.07.2017 383KB
Стандартен образец на ЕЕДОП 27.07.2017 235KB
Протокол № 1 от работата на комисията 25.08.2017 3.58MB
Протокол №2 от работата на комисията 08.09.2017 2.35MB
Съобщение за отваряне на ценови предложения 14.09.2017 2.35MB
Протокол № 3 от работата на комисията 14.09.2017 2.21MB
Решение № 13/14.09.2017 за определяне на изпълнител 20.10.2017 684KB
Договор 20.10.2017 6.59MB
Приложения към договора 20.10.2017 3.37MB
Обявление за възлагане на поръчка 20.10.2017 3.44MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 31.01.2020 1.56MB