Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение- общежитие с адрес: 1271, гр. София, кв. Илиянци, ул. „Военно общежитие“ бл. 1, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение- общежитие с адрес: 1271, гр. София, кв. Илиянци, ул. „Военно общежитие“ бл. 1, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ
Назад

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение- общежитие с адрес: 1271, гр. София, кв. Илиянци, ул. „Военно общежитие“ бл. 1, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решения №12/27.07.2017 год. за откриване на процедурата 27.07.2017 1.11MB
Обявление 27.07.2017 4.88MB
Документация за участие 27.07.2017 383KB
Стандартен образец на ЕЕДОП 27.07.2017 235KB
Протокол № 1 от работата на комисията 25.08.2017 3.58MB
Протокол №2 от работата на комисията 08.09.2017 2.35MB
Съобщение за отваряне на ценови предложения 14.09.2017 2.35MB
Протокол № 3 от работата на комисията 14.09.2017 2.21MB
Решение № 13/14.09.2017 за определяне на изпълнител 20.10.2017 684KB
Договор 20.10.2017 6.59MB
Приложения към договора 20.10.2017 3.37MB
Обявление за възлагане на поръчка 20.10.2017 3.44MB